Θερμογραφία

Υπέρυθρη φωτογράφηση
Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατόν να προσδιοριστούν: η ύπαρξη διαφορετικών υλικών πίσω από μια ενιαία επιφάνεια (π.χ. ξύλο, πέτρα ή σκυρόδεμα κάτω από μια ενιαία σοβατισμένη επιφάνεια), οι εσωτερικές ανωμαλίες και κενά, ρωγμές σε επιφάνειες σκυροδέματος (π.χ. καταστρώματα γεφυρών), η ύπαρξη υγρασίας στην θερμομόνωση, καθώς και μέτρηση της υγρασίας του σκυροδέματος.

Η αρχή της μεθόδου:
Ανιχνεύεται η εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας και παράγεται οπτική απεικόνιση του θερμικού αυτού σήματος (θερμογράφημα). Η υπέρυθρη φωτογράφιση δεν μετρά απ' ευθείας την θερμοκρασία μιας επιφάνειας αλλά την μεταβολή της επιφανειακής ακτινοβολίας.

Πλεονεκτήματα και όρια εφαρμογής της μεθόδου:
Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι πρόκειται για μια καθολική μέθοδο με την οποία ελέγχονται μεγάλες επιφάνειες (μεγαλύτερες απ' ότι με άλλες μεθόδους) και άρα είναι οικονομικότερη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αμέσως.

Τυπικές εφαρμογές χρήσης θερμοκάμερας:
 • έλεγχος για έλλειψη και ζημίες μόνωσης
 • αναγνώριση διαρροών αέρα, από παράθυρα, πόρτες, οροφές, σωληνώσεις (π.χ. αεραγωγοί)
 • εντοπισμός θερμογεφυρών, ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των τοίχων
 • έλεγχος και εντοπισμός περιοχών υγρασίας, που δυνητικά προκαλούν κατασκευαστικές φθορές και προβλήματα υγείας
 • αναγνώριση πιθανών περιοχών εισβολής εντόμων, σε οροφές ή κάτω από το δάπεδο
 • έλεγχος των ηλεκτρολογικών πινάκων, καλωδίων, συνδέσεων, κινητήρων, αντλιών
 • έλεγχος των συστημάτων ψύξης & θέρμανσης
 • εντοπισμός προβλημάτων σε ενδοδαπέδια θέρμανση

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Που χρησιμεύει η θερμογραφία:
 • Εντοπισμός υγρασίας
 • Εισροή υδάτων σε δώμα
 • Εισροή υδάτων σε τοιχοποιία
 • Εντοπισμός διαρροών στο υδραυλικό σύστημα του κτιρίου
 • Εντοπισμός και έλεγχος εγκιβωτισμένων σωληνώσεων
 • Έλεγχος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έλεγχος πληρότητας της μόνωσης
 • Έλεγχος απόδοσης της μόνωσης
 • Έλεγχος κυκλοφορίας αέρα
 • Έλεγχος διαρροών αέρα
 • Αποτύπωση ενεργειακών απωλειών σε θερμικές εικόνες
 • Εκτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επισκευή φθορών που εντοπίστηκαν ή μετά από θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψης